Privacywetgeving
in relatie tot patiëntervaringsonderzoek

{caption}

Achtergrond

Uw praktijk of zorginstelling maakt gebruik van Qualiview, het product van Qualizorg B.V. voor patiëntervaringsonderzoek en patiënt-uitkomst-onderzoek. Hiervoor worden uw patiënten (geautomatiseerd) benaderd voor deelname aan het onderzoek. Dit wordt gemeten door middel van online vragenlijsten. 

Op het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hieronder lichten wij daarom de privacywetgeving rondom patiëntervaringsonderzoek toe. Daarnaast onderschrijven Qualiview en Qualizorg B.V. de internationale gedragscode voor onderzoek en statistiek (ICC / ESOMAR). In specifieke gevallen kan het zelfs zo zijn dat de wet op het medisch beroepsgeheim relevant is bij uw uit te voeren onderzoek. Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van uw patiënt / cliënt te garanderen. Alle processen zijn getoetst door het Centrum Klantervaring Zorg die Qualizorg B.V. hiervoor heeft geaccrediteerd. De relevante wetgeving vraagt echter ook het één en ander van uw praktijk / zorginstelling. Graag informeren wij u daarom over relevante aspecten.

Waaraan dient u als zorgverlener met betrekking tot de privacywetgeving bij het houden van onderzoek te voldoen? 

A. Organiseer algemene voorlichting 

Door algemene voorlichting te organiseren weten cliënten dat er onderzoek gedaan wordt. Door het gebruik van bijvoorbeeld ons promotiepakket kunt u in de wachtkamer informatie geven over de privacywaarborging en dat gegevens van de respondenten alleen op veralgemeniseerd niveau en anoniem worden verwerkt. Of u nu wel of geen promotiepakket van Qualiview gebruikt, u dient er als zorgverlener altijd zelf zorg voor te dragen dat uw respondenten geïnformeerd worden over de privacy en verwerking van gegevens.

B. Informeer de potentiële respondenten tijden over de relevante kenmerken van het onderzoek en geef aan hoe men bezwaar kan maken

Leg de patiënt /cliënt uit waar het onderzoek over gaat, waarom u het op prijs stelt dat hij / zij deelneemt en voor welke doeleinden de data wordt gebruikt. (verbeter informatie voor uw praktijk, verantwoording richting zorgverzekeraars / inspectie, patiëntkeuze informatie, enzovoort) Bezwaar kan de patiënt tijdens het onderzoek maken door op de afmeld button van de e-mail uitnodiging te klikken of door op een schriftelijke vragenlijst aan te kruisen niet deel te willen nemen. Daarnaast kan contact opgenomen worden met de klantenservice van Qualiview.

C. Bejegen de respondent die aan het onderzoek deelneemt met respect, ook wanneer hij / zij niet wenst deel te nemen

Een cliënt / patiënt dient voorafgaand aan het consult c.q. de behandeling gevraagt te worden om deel te nemen aan het onderzoek. Eventueel dient hij / zij dan ook het e-mailadres op te geven indien deze nog niet bij u bekend is. Echter, wanneer een cliënt of patiënt niet wenst deel te nemen, respecteer die keuze dan door de respondent ook daadwerkelijk niet uit te nodigen.

D. Vraag toestemming voor het gebruik van toezending van (bijzondere) persoonsgegevens en het (e-)mailadres / NAW-gegevens voor deelname aan het onderzoek en registreer dit

In onderstaand tabel kunt u per discipline precies terug vinden welke gegevens u van uw patiënten nodig heeft en waarvoor u dus toestemming voor dient te vragen.

  Fysiotherapie Logopedie Oefentherapie Huidtherapie

Huisarts /
gezondheidcentrum /
zorggroep

Apotheek Kraamzorg Revalidatiecentra Huisartsenpost Ziekenhuis
Voorn(a)m(en), Tussenvoegsels, Achternaam x x x x x x x x x x
Adres/Postcode/Woonplaats/Land x x x x x x x x x x
Geboortedatum/geslacht x x x x x x x x x x
Begindatum en einddatum verwijzing x x x x       x    
Diagnosecode x x x x       x    
Locatiecode x x x x       x    
Of er sprake is van meerdere behandelaars x x x x       x    
Hoofdbehandelaar (+ aantal behandelingen bij deze behandelaar) x x x x       x    
Laatste behandelaar (+ aantal behandelingen bij deze behandelaar) x x x x       x    
Chronisch ja/nee x x x x       x    
Code verzekeraar (UZOVI) + verzekerdenummer van behandelaar x x x x x   x x x x
E-mailadres x x x x x x x x   x
Toestemming voor gebruik e-mailadres en/of post x x x x x x x x    
Type consult (consult, telefonisch consult, email consult of visite)         x       x  
ICPC code (optioneel, indien van toepassing alleen bij diabetes, astma, copd, cvrm, cva)         x          
Uniek cliëntnummer             x   x x
Uniek nummer zorgverlener x x x x x          
Achternaam zorgverlener x x x x x          
AGBcode zorgverlener x x x x x         x
Locatiecode                   x
Definitieve ontslagdatum                   x
Specialisme code                   x

Voor het benaderen van respondenten per e-mail is toestemming vereist. Registreer deze toestemming en noteer het e-mail adres in uw EPD / declaratiesysteem. Voor een voorbeeld document om toestemming te registreren, klik hier.

E. Aanvullende informatie

De cliënt / patiënt dient geïnformeerd te worden over de wijze waarop hij aanvullende informatie kan inwinnen over het onderzoek. Kan hij voor vragen bij u terecht of dient hij/zij contact met Qualiview op te nemen?

F. Organisatorische maatregelen

Vanzelfsprekend gebruikt u een EPD/declaratiesysteem dat getoetst wordt op informatie beveiligingsnormen en u treft zelf de nodige maatregelen door toegangsregistratie, firewalls en virusscans. Ook onze systemen en koppelingen met de EPD/declaratiesystemen zijn hierop ingericht. Blijf uzelf hier echter van overtuigen. 

Patiënten informeren en e-mail adressen includeren

Van Qualiview heeft u de volgende informatiedocumenten ontvangen:

  • Privacywetgeving: dit PDF-document dient ter informatie voor praktijkhouders m.b.t. de geldende wet- en regelgeving waaraan u dient te voldoen.
  • Inclusie instructie; dit PDF-document omvat informatie ten behoeve van het includeren van patiënten voor deelname aan het onderzoek.
  • Informatiebrief respondenten: deze brief kan door u gebruikt worden om de patiënten voor te lichten/te informeren en te laten tekenen voor gebruik van e-mailadres en andere gegevens.
  • Informatieflyer respondenten: deze flyer kunt u meegeven aan de patiënt. PDF is door u te laten drukken als A5 flyer of A3 poster. De poster kunt u ophangen.
  • Voorlichtingsdocument vreemde talen; vertaling van de uitnodiging in het Engels, Turks en Marokkaans voor mensen die de Nederlands taal niet goed kunnen lezen.

G. Feedback uit open vragen

Binnen de verschillende onderzoeken kan het voorkomen dat respondenten gevraagd worden open vragen in te vullen. Feedback uit open vragen wordt teruggekoppeld. Attendeer de respondent er op dat, op het moment dat er gedetailleerde feedback wordt gegeven of namen worden genoemd, dit ten koste kan gaan van de privacywaarborging die wij willen garanderen richting respondent. Het is aan de respondent of hij hier problemen mee heeft of niet. Respondent is vrij om de open vragen niet, algemeen of gedetailleerd te beantwoorden.


Enthousiast geworden?

Bent u overtuigd van de kracht van real-time inzicht? Meldt u zich dan direct aan en start vandaag nog met Qualiview.